Behandling af personoplysninger

Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at DANRISK som forsikringsagent for AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxemborg og AIG Europe S.A. foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af AIG Europa Limited eller DANRISK som forsikringsagent for AIG Europe S.A. eller AIG Europe S.A. skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og forsikrede erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået dermed.

Personoplysninger er f.eks. oplysninger om forsikringstagers navn og det af denne købte produkt, købsdato, købspris, adresse og lignende, som registreres i forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. skadedato, skadeårsag, reparationsudgifter/erstatningsprodukter osv.

Registrering og behandling af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med den danske lov om behandling af persondata. (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer. gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU.

Dataansvarlig

AIG Europe S.A. CVR 34 61 76 94, forsikringsagent er dataansvarlig og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk som følger:

Danrisk Forsikringsagentur, Havnevej 1, 4000 Roskilde – tlf. 70209525

 

Indsamling og registrering

Registrering af personoplysninger sker hos Profil Optik, hos DANRISK og/eller andre samarbejdspartnere, f.eks. andre reparatører/transportører, og viderebefordres til DANRISK som håndterer personregisteret. Personoplysninger stammer således normalt fra agenten eller fra et andet selskab, som agenten samarbejder med, og fremkommer i forbindelse med forsikringstegning eller reklamation/ skadesanmeldelse. Personoplysninger registreres, behandles og opdateres løbende i forsikringsaftalens løbetid.

Formål med registrering og behandling

Registrering sker til brug af administration af forsikringen, og udveksles med agentens samarbejdspartnere for at aftalens forpligtelser kan varetages. Generelle personoplysninger anvendes endvidere som grundlag for blandt andet markeds- og kundeanalyser, forretnings og metodeudvikling, statistik og risikohåndtering, samt markedsføring og optimering af agentens service i øvrigt.

Regler om indsigt, berigtigelse m.v.

Forsikringstager er berettiget til at få indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til Persondataloven. Sådan indsigt kan opnås ved at kontakte agenten herom.

Endvidere kan forsikringstager ved at kontakte agenten gøre indsigelse mod bestemte behandlinger/bestemt brug af oplysninger, herunder anmode om ikke at modtage markedsføringsmateriale eller anmode om blokering mod videregivelse, korrektion og/eller sletning af oplysninger.

Der henvises også til AIG Europe S.A. Politik for Anvendelse af Personoplysninger.

Kontakt AIG Europe S.A. for mere information

Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark. Telefon: +45 91 37 53 00